Пошук

Яндекс.Метрика
Здолбунівська районна станція юних техніків
Головна | Реєстрація | Вхід
Доступ до публічної інформації


Головна » 2018 » Січень » 12 » Статут райСЮТ
12:33:12
Статут райСЮТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням Здолбунівської

районної ради №___

від «____»______2011р.

Голова районної ради

___________В.О.Тимощук

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Здолбунівської районної

державної адміністрації

від «____» ______2011р.

_________В.М.Бондарчук

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(зареєстровано розпорядженням голови

райдержадміністрації від «16» квітня 1997р. № 185)

Викладено в новій редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Здолбунів - 2011

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України

і регламентує діяльність Здолбунівської районної станції юних техніків.

2. Повна назва закладу: Здолбунівську районна станція юних техніків

Здолбунівської районної ради Рівненської області.

3. Скорочена назва закладу: райСЮТ.

4. Здолбунівська районна станція юних техніків – центр науково-технічної

творчості учнівської молоді, є позашкільним навчально-виховним,

широкодоступним закладом освіти, який забезпечує додаткову освіту для

дітей та юнацтва, спрямовану на здобуття знань, умінь та навичок за

інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій

самореалізації та організації змістовного дозвілля у позаурочний час.

5. РайСЮТ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,

чинного законодавства, зокрема Законів України «Про освіту», «Про

позашкільну освіту», Конвенції ООН «Про права дитини», Положенням

про позашкільний навчальний заклад та даним Статутом.

  1. Засновником райСЮТ є Здолбунівська районна рада Рівненської області. Заклад фінансується з районного бюджету. У своїй діяльності райСЮТ підпорядковується відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації.

7. Головним завданням райСЮТ є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення

потреб дітей та підлітків у додатковій освіті, їх трудового виховання,

професійного самовизначення відповідно до своїх інтересів та здібностей;

- виявлення, розвиток і підтримка юних обдарувань, формування у дітей та

юнацтва національної самосвідомості, активної громадської позиції;

- надання практичної допомоги школам, іншим позашкільним закладам

в розвитку дитячої технічної творчості, пропаганді досягнень вітчизняної

науки і техніки.

8. РайСЮТ організовує свою роботу відповідно до Правил внутрішнього

трудового розпорядку, що затверджується трудовим колективом за

погодженням із засновником.

9. Мова навчання в райСЮТ визначається відповідно до Закону України

«Про мови в Україні».

10. Юридична адреса райСЮТ: 35700 м. Здолбунів, вул. Яворницького, 26.

11. РайСЮТ відповідає за :

- реалізацію головних завдань;

- дотримання умов, що визначаються результатами атестації;

- забезпечення безпечних умов діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань та фінансової дисципліни.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. РайСЮТ організовує роботу з дітьми протягом календарного року.

Навчальний рік на районній станції юних техніків розпочинається 15

вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року.

2. РайСЮТ проводить набір учнів у гуртки як на конкурсній основі так і

поза конкурсом, умови яких розробляються райСЮТ і погоджуються з

відділом освіти Здолбунівської районної державної адміністрації.

3. Навчально-виховний процес на райСЮТ здійснюється диференційовано,

відповідно до індивідуальних можливостей дітей з урахуванням їх

вікових особливостей.

4. Зміст роботи творчих обєднань та рівень підготовки визначаються

навчальними планами і програмами, як авторськими, так і рекомендова-

ними МОН України. Авторські програми затверджуються педагогічною

радою райСЮТ та узгоджуються відділом освіти Здолбунівської

районної державної адміністрації. В залежності від специфіки роботи

творчих об’єднань, їх відповідного рівня, навчання учнів може вестися

від одного до кількох років. Програмами може бути передбачено

індивідуальну роботу з обдарованим дітьми, дітьми-інвалідами, в тому

числі за місцем їх проживання.

5. Чисельний склад творчих обєднань становить 10-15 гуртківців в

залежності від профілю, складності програм гуртка, наявності посадоч-

них місць.

6. Кожен учень має право займатися в кількох групах. До райСЮТ

зараховуються вихованці від 6 до 18 років.

7. Відповідно до складності програм, мети завдань навчальні групи

райСЮТ класифікуються за трьома рівнями:

1. ПОЧАТКОВИЙ – це групи загально-розвиваючого спрямування,

заняття яких відвідують учні початкових класів та діти з початковою

підготовкою. Кількість занять на тиждень – не більше 3 по дві години

кожне, кількість гуртківців першого року навчання – не менше 15,

другого року навчання – не менше 10.

2. ОСНОВНИЙ – це групи, заняття в яких розвивають стійкі інтереси,

дають додаткову освіту, задовольняють потреби дітей у професійній

орієнтації і відвідують їх в основному учні середніх класів. Кількість

занять на тиждень – не більше 3 по дві години для першого року

навчання, по три години для другого та третього років навчання,

кількість учнів не менше 15, 10, 8 відповідно першого, другого,

третього року навчання.

3. ВИЩИЙ – це групи за інтересами для юних талантів, обдарованих

дітей, підлітків, заняття яких відвідують учні старших класів, свідомих

у виборі професії. Кількість занять – не більше 3 по дві або три години.

Кількість гуртківців – не менше 6.

 

 

 

8. Педагогічний колектив райСЮТ працює відповідно до розкладу занять,

затвердженого директором. Тривалість занять гуртків встановлюється з

урахуванням психофізичного розвитку дітей, допустимого навантаження

учнів різних вікових категорій:

від 6 до 7 років – 35 хвилин,

старшого віку – 45 хвилин.

9. РайСЮТ може організовувати роботу гуртків у приміщеннях загально-

освітніх шкіл, професійно-технічних училищ, підприємств, організацій

за місцем проживання дітей відповідно до укладених угод із зазначени-

ми закладами.

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх

нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з

урахуванням їх віку, психічних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого

об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів, слухачів для проведення

дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних

проблем техніки.

10. До складу райСЮТ можуть входити обєднання, що перейшли на

повне або часткове самофінансування.

У райСЮТ можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи,

відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та

спеціалістів певного професійного спрямування.

11. При райСЮТ можуть створюватися ділянки та цехи по виготовленню

та ремонту засобів малої механізації, радіотехнічних пристроїв,

наборів конструкторів, моделей, засобів обладнання шкільних

кабінетів та ін.

12. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдарувань і

самовизначення щодо майбутньої професії, райСЮТ може проводити

роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями,

вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої

або експериментальної, науково-дослідницької діяльності.

13.РайСЮТ при наявності висококваліфікованих кадрів, відповідних

матеріально-технічних умов, може організовувати на своїй базі учбову

практику учнів, професійне навчання.

14.РайСЮТ при формуванні штатів закладу користується Типовими

штатними нормативами позашкільних навчальних закладів державної

та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки

України.

15. Випускникам райСЮТ, які в установленому порядку склали

кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну

освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів

затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення

документів про позашкільну освіту для державних та комунальних

позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок

коштів державного та місцевого бюджетів.

16. Напрями діяльності райСЮТ:

- формування гуртків, об’єднань різноманітної спрямованості для

забезпечення виконання завдань СЮТ;

- організація та проведення масових заходів (свята, змагання , конкурси,

та ін.) серед шкіл міста та району;

- проведення дитячих та молодіжних вечорів відпочинку, показових

виступів спортсменів, виставок робіт технічної творчості та інших

форм проведення дозвілля;

- створення госпрозрахункових структур (відділів, секторів, обєднань)

для повнішої реалізації здібностей педагогів та учнів при виконанні

завдань райСЮТ;

- розробка методичних рекомендацій для поліпшення програм, форм

та методів роботи об’єднань.

 

УПРАВЛІННЯ РАЙСЮТ

 

1. Управління Здолбунівською районною станцією юних техніків

здійснюється засновником та відділом освіти в межах повноважень

передбачених чинним законодавством.

2. Вищим органом громадянського самоврядування райСЮТ є загальні

збори колективу, які:

- вносять пропозиції про перспективи розвитку закладу, розглядають і

погоджують із засновником режим роботи СЮТ, заходи щодо

зміцнення її матеріально-технічної бази та покращення умов

діяльності;

- підтримують творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;

- визначають форми співробітництва райСЮТ з науково-дослідними,

виробничими організаціями, творчими спілками, іншими державними

і громадськими організаціями. Робота зборів є правомірною, якщо

в них бере участь не менше двох третин членів трудового колективу.

Рішення приймаються не менше як двома третинами від присутніх

на зборах.

3. Безпосереднє керівництво райСЮТ здійснює директор, який

призначається та звільняється засновником або уповноваженим ним

органом у порядку визначеному чинним законодавством.

4. Директор райСЮТ:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір

і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахово-

го рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за

виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та

навичок вихованців;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами

навчального закладу;

- представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та

організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності

закладу;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює

їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до

працівників райСЮТ.

5. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу,

підвищення майстерності педагогічних працівників на райСЮТ на

правах дорадчого органу створюється педагогічна рада. Склад, функції

та порядок роботи педагогічної ради визначається Статутом райСЮТ.

Головою ради є директор райСЮТ.

6. Педагогічна рада:

- розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного

процесу, масової та методичної роботи;

- обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи СЮТ;

- сприяє розвиткові творчої ініціативи педагогів, впровадженню

досягнень науки і передового досвіду в учбовий процес;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних

працівників.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд будь-які

питання, пов’язані з навчально-виховним процесом. Кількість засідань

педагогічної ради визначається їх доцільністю і становить не менше

ніж двічі на рік.

 

ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

МАТЕРІАЛЬНО -ТЕХНІЧНА БАЗА

 

1.Фінансово-господарська діяльність райСЮТ провадиться відповідно до

чинного законодавства та даного Статуту.

2.Основним джерелом фінансування райСЮТ є виплати з державного і

місцевого бюджету, що надходить у розмірах, не нижчих від

передбаченого нормативами фінансування позашкільних навчально-

виховних закладів.

3.Фінансування райСЮТ може здійснюватись також за рахунок додатко-

вих джерел фінансування, не заборонених законодавством, а саме:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до

затвердженого переліку КМУ;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,

установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

Кошти, отримані райСЮТ з додаткових джерел фінансування,

використовуються для проведення діяльності, передбаченої даним

статутом.

4. РайСЮТ у процесі проведення фінансово-господарської діяльності

має право:

- користуватися пільгами, встановленим чинним законодавством

для закладів освіти;

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої

діяльності відповідно до даного статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розміщена

районна станція юних техніків;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до

законодавства та статуту;

- відкривати сервісні об’єкти;

- відкривати торгівельні об’єкти реалізації виробів, виготовлених в

гуртках дітьми та педагогами, а також продавати в них необхідні

для технічної творчості дітей товари;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та

даному статуту.

5. Бухгалтерський облік та звітність у райСЮТ проводить бухгалтер.

Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у райСЮТ

здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6. Майно Здолбунівської райСЮТ складають основні фонди та інші

матеріальні цінності, що належать їй на правах оперативного

управління, власності або повного господарського відання відповідно

до чинного законодавства.

Майно райСЮТ може вилучатися засновником лише за умови

подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від

його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ

 

1. РайСЮТ за наявності належної матеріально-технічної бази, власних

фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та

педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь

у міжнародних заходах.

2. РайСЮТ має право укладати угоди про співробітництво,

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою,

навчальними закладами, науковими установами, підприємствами,

організаціями, громадськими обєднаннями інших країн у

встановленому законодавством порядку.

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РАЙСЮТ

 

1. РайСЮТ безпосередньо підпорядкована і підзвітна засновнику або

уповноваженому ним органу.

2. Контроль за діяльністю РайСЮТ щодо забезпечення належного рівня

позашкільної освіти, навчання і виховання дітей за інтересами

здійснюється відділом освіти Здолбунівської районної державної

адміністрації.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Здолбунівська райСЮТ є юридичною особою, має самостійний

баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із своїм

найменуванням.

2. Ліквідація чи реорганізація РайСЮТ здійснюється відповідно до

чинного законодавства.

3.При ліквідації чи реорганізації РайСЮТ працівникам, які звільняються

або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів

відповідно до чинного законодавства про працю України.

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 81 | Додав: ЗСЮТ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0

Copyright MyCorp © 2018