Пошук

Яндекс.Метрика
Здолбунівська районна станція юних техніків
Головна | Реєстрація | Вхід
Доступ до публічної інформації


Головна » 2018 » Січень » 15 » Положення про Здолбунівську районну станцію юних техніків
14:30:12
Положення про Здолбунівську районну станцію юних техніків

 

 

 

                                                                                              «Затверджено»

                                                                              Директор _________С.Дяченко

                                                                            Наказ №28 від 27.11.2001 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Здолбунівську районну станцію юних техніків

Здолбунівської районної ради Рівненської області

 

Загальна частина

     1.Здолбунівська районна станція юних техніків здійснює навчання і виховання учнівської молоді у позаурочний та позанавчальний час.

     2. Здолбунівська районна станція юних техніків у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України,зокрема Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад,  наказами МОН, обласного управління освіти і науки, відділу освіти Здолбунівської РДА, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і своїм статутом.

    3. Мовою навчання і виховання у Здолбунівській районній станції юних техніків є українська мова згідно Конституції України та Закону України «Про мови в Україні».

Організаційно-правові засади діяльності Здолбунівської  районної станції юних техніків

     4. Здолбунівська районна станція юних техніків  є юридичною особою і діє на підставі Статуту, затвердженого засновником.

  5. Здолбунівська районна станція юних техніків проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну  роботу.

     6. Здолбунівська районна станція юних техніків працює за річним планом роботи, погодженим із відділом освіти Здолбунівської РДА .

   7. Навчально-виховний процес у Здолбунівській районній станції юних техніків здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

     8. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах.

     9. Середня наповнюваність гуртків, груп у Здолбунівській районній станції юних техніків  становить, як правило, 10-15 вихованців.

  10. Прийом до Здолбунівської районної станції юних техніків  може здійснюватися протягом навчального року за бажанням вихованців та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.

     До Здолбунівської районної станції юних техніків  зараховуються  учні віком від 6 до 18 років.

    11.Основною з організаційних форм роботи під час навчально-виховного процесу  у Здолбунівській районній станції юних техніків  являється гурткова робота.

    12. Навчальний рік у Здолбунівській районній станції юних техніків   починається 1 вересня поточного року та закінчується 31 травня наступного року.

     Комплектування гуртків, груп  здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка Здолбунівської районної  станції юних техніків. 

     Здолбунівська районна станція юних техніків  забезпечує безпечні умови під час навчально-виховного процесу.

     13. Тривалість одного заняття для різних вікових категорій учнів становить :

     віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

     старшого віку - 45 хвилин.

     Короткі перерви між заняттями  є робочим часом керівника гуртка.

     14. Відповідно до складності програм, мети завдань навчальні групи Здолбунівської районної станції юних техніків класифікуються за трьома рівнями:

     початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

     основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

     вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.

   15. Здолбунівська районна станція юних техніків  може організовувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів.

   16. Здолбунівська районна станція юних техніків  проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків.

     У закладі працюють методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

     Методичні об'єднання створюються для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами.

     Відділи створюються  за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

Учасники навчально-виховного процесу

     17. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

     вихованці, учні;

     директор, заступник директора, методист;

     педагогічні працівники;

     батьки або особи, які їх замінюють;

     18. Гуртківці  мають гарантоване державою право на:

     здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

     навчання у декількох гуртках, групах в закладі;

     безпечні та нешкідливі умови навчання ;

     користування  матеріально-технічною базою закладу;

     участь у масових заходах різних рівнів;

     вільне вираження поглядів, переконань;

    захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

     19. Вихованці зобов'язані:

     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;

     дотримуватися морально-етичних норм;

     бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

     дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку  закладу.

     20. Педагогічні працівники мають право на:

     внесення керівництву позашкільного навчального закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у  закладі;

     вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

   участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

   вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

   захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

   соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

  об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

     21. Педагогічні працівники зобов'язані:

     виконувати навчальні плани та програми;

 надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти         диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

 сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

 визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців вибирати адекватні засоби їх реалізації;

 здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку  закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

     дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

     берегти здоров'я вихованців захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

     виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

     постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

     вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

  виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

   дотримуватися вимог статуту  закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

     брати участь у роботі педагогічної ради  закладу;

     виконувати накази і розпорядження директора, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

     22. Керівники гуртків  закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

     23. Обсяг педагогічного навантаження у закладі визначається директором  згідно із законодавством і затверджується начальником відділу освіти.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців.

  24. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

   25. Педагогічні працівники  підлягають атестації  один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.

    26. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

     обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування  закладу;

    звертатися до органів управління освітою, директора закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

     приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності  закладу;

    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу;

  захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування  закладу та у відповідних державних, судових органах.

Управління позашкільним навчальним закладом

   27. Керівництво закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

     28. Директор, заступник директора, педагогічні та інші працівники  закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

     29. Директор закладу:

   здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

     організовує навчально-виховний процес;

   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

     створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

     забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

     розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

     організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

   установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;

   представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

     забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

     видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

     застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

     затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу.

   30. Директор  закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.

     31. Педагогічна рада позашкільного навчального закладу:

   розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

     розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків;

   визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

     створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

     порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

     32. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб позашкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

     33. Органом громадського самоврядування Здолбунівської районної станції юних техніків  є загальні збори колективу.

     У період між загальними зборами діє рада  закладу, діяльність якої регулюється статутом.

     У  закладі за рішенням загальних зборів  або ради  можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

Фінанаово-господарська діяльність та матеріально-технічна

база позашкільного навчального закладу

  34. Фінансово-господарська діяльність Здолбунівської райСЮТ   провадиться відповідно до законодавства та статуту.

     35. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством,

   Кошти, отримані позашкільним навчальним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.

     36. Здолбунівська райСЮТ   у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

     самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

     користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких  розташована;

     розвивати власну матеріальну базу;

     володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

     виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту.

     37. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу

     38. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється засновником і відділом освіти в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

   39.Основною формою державного контролю за діяльністю  закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.

 

Переглядів: 93 | Додав: ЗСЮТ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0

Copyright MyCorp © 2018